ICANN ICANN Email List Archives

[aso-review]


<<< Chronological Index >>>    <<< Thread Index >>>

Приглашение в Export & Import Eurasia Network

  • To: "aso-review@xxxxxxxxx" <aso-review@xxxxxxxxx>
  • Subject: Приглашение в Export & Import Eurasia Network
  • From: "Export & Import Eurasia" <admin@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 20 Apr 2012 03:04:16 -0400

<HEAD>
<META content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19222"></HEAD>
<BODY>
<P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Óâàæàåìûå äàìû è 
ãîñïîäà,</FONT></P>
<P><FONT face=Arial>Ïðèãëàøàåì Âàñ âñòóïèòü â íîâóþ äåëîâóþ ñåòü Export &amp; 
Import Eurasia è ïîëó÷èòü Áðîíçîâîå ÷ëåíñòâî (áåñïëàòíûé ñòàòóñ). </FONT></P>
<P><FONT face=Arial>Export &amp; Import Eurasia&nbsp;îáúåäèíÿåò ýêñïîðòåðîâ, 
èìïîðòåðîâ è ïðîâàéäåðîâ óñëóã (ïî ïîääåðæêå ýêñïîðòíî-èìïîðòíîé 
äåÿòåëüíîñòè)&nbsp;âñåãî Åâðàçèéñêîãî ðûíêà.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial><A 
href="http://api.ning.com/files/MqPdPkOY771k9oH1F7*uqIIZ0OJcySGoQ3XkMqPqvDlFq2H48gv8YnLcYwgcdm1U1zSayUAamUdK*L6Wf6dIVxsc5LepXf0x/01_Why_Joining_EXIMEURASIA_is_a_Good_Idea_RU.pdf";>Ïî÷åìó
 âñòóïëåíèå â ñåòü ìîæåò áûòü õîðîøåé èäååé äëÿ Âàøåé 
îðãàíèçàöèè?</A></FONT></P>
<P><FONT face=Arial>Ñ óâàæåíèåì,</FONT></P>
<P><FONT face=Arial>Êîìàíäà</FONT></P>
<P><FONT face=Arial>Export &amp; Import Eurasia</FONT></P>
<P><FONT face=Arial><FONT size=2>Åñëè Âû íå õîòèòå ïîëó÷àòü ïîäîáíûå ðàññûëêè, 
òî Âû ìîæåòå </FONT><A 
href="mailto:export.accelerator@xxxxxxxxx?subject=Unsubscribe"; 
target=_blank><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 10pt; 
mso-ansi-language: RU" lang=RU><SPAN id=yui_3_2_0_1_1334813073076113><FONT 
face="Verdana, Arial, Helvetica, 
sans-serif">îòïèñàòüñÿ</FONT></SPAN></SPAN></A><FONT 
size=2>&nbsp;</FONT></P></FONT></BODY>


<<< Chronological Index >>>    <<< Thread Index >>>

Privacy Policy | Terms of Service | Cookies Policy