ICANN ICANN Email List Archives

[stld-rfp-cat]


<<< Chronological Index >>>    <<< Thread Index >>>

[stld-rfp-cat] We need .CAT

  • To: stld-rfp-cat@xxxxxxxxx
  • Subject: [stld-rfp-cat] We need .CAT
  • From: Joan Ramon Gomà <joanr@xxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 05 Apr 2004 12:56:04 +0200
  • Sender: owner-stld-rfp-cat@xxxxxxxxx

I believe that .CAT should be approved. 

Perhaps the main cultures do not feel the need for a domain because they
have one or several clearly defined territorial implantation. This is not
the case for the Catalan culture.

Historically, for three centuries, Catalan language and culture have been
banned and prosecuted, territory has been split and integrated into several
states and people belonging to this culture have been spread all around the
world. Nothing better than Internet, where distances disappear and
everything is just one click away from everywhere, to host such a community.

Although from death of last Spanish dictator a democratic system has been
established in Spain, and even in Spanish constitution the existence of
"regiones y nacionalidades" (regions and countries) inside Spain is
recognized (clearly refereeing the fact that Catalonia is not a region but
a country inside Spain) there are, and there will continue been, lots of
Spanish people hostile to everything different from Spanish culture in
general and hostile to Catalan culture in particular. This is another
reason for which the people belonging to Catalan culture feel a strong need
for a place where express ourselves. Catalan culture is, and will continue
been, menaced and prosecuted.

Catalan culture is not only language, folklore, art, science or technology.
Behind this culture there are several values like respect to the others,
pact instead of imposition, talk instead of fight, a deeply democratic
spirit including a little bit of anarchism, admiration for effort and for
well done job, the pacific way for conflict resolution... Thanks to that
Catalan culture has survived and even prospered under very adverse
circumstances. It is sure that, under more favorable circumstances like an
own Internet space where express and organize him, Catalan culture will
become a meaningful contribution to mankind.

That's why I give my support to .CAT domain.


Crec que la concessió del domini .CAT és un gran encert. Potser la majoria
de les cultures coincideixen en un àmbit territorial i no senten la
necessitat d'un àmbit propi a la xarxa. Clarament aquest no és el cas de la
cultura catalana.

Històricament la cultura i la llengua catalanes han estat perseguides i
prohibides els últims 300 anys, això ha provocat un desmembrament del
territori i una dispersió de les persones arreu del mon que fan necessari
un espai no lligat al territori per poder agrupar tota aquesta comunitat.
Res mes adequat que la xarxa on desapareixen les distàncies i on tot està a
un clic de distància per hostatjar aquesta comunitat.

Tot i que des de la mort del últim dictador a Espanya s'hagi establert un
règim polític equiparable a les democràcies occidentals i fins i tot a la
constitució es reconeix l'existència de "regiones y nacionalidades" en
clara referència a que Catalunya és una nació i no una regió, hi ha i hi
continuarà havent molts espanyols hostils a tot el que sigui diferent en
general i a la cultura catalana en particular. Aquest és un altre motiu que
fa que les persones de cultura catalana sentim la necessitat d'un àmbit on
expressar-nos, la cultura catalana és i continuarà sent amenaçada i
perseguida.

La cultura catalana no és només una llengua, un folklore, unes
manifestacions artístiques científiques i tecnològiques. Darrere aquesta
cultura hi ha una sèrie de valors com ara el respecte pels demés, la
preeminència del pacte davant la imposició, l'esperit profundament
democràtic i fins i tot un punt anàrquic, l'admiració per l'esforç i la
feina ben feta, la via pacífica per la resolució dels conflictes... Gràcies
a tot això, la cultura catalana ha subsistit i ha prosperat sota
circumstàncies molt adverses. Segur que amb circumstàncies mes favorables
com ara l'existència d'un espai a la xarxa per expressar-se i organitzar-se
esdevindrà una aportació significativa a l'humanitat.

Per tot això dono el meu suport a la concessió del domini .CAT.

<<< Chronological Index >>>    <<< Thread Index >>>

Privacy Policy | Terms of Service | Cookies Policy